TT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ Dạy môn Thông tin liên lạc Vào Đảng Vào ngành 1 Trần Thị Mỹ Bình 13/01/1972 ĐH ...